Varför återvinning

▪ VI DESIGNAR
 ▪ VI TILLVERKAR
▪ VI LEVERERAR
▪ VI BYGGER

▪ VI DESIGNAR ▪ VI TILLVERKAR ▪ VI LEVERERAR ▪ VI BYGGER

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader.

En översikt av metallåtervinning och dess betydelse ur ett klimatperspektiv

ÅTERVUNNEN RÅVARA- EN BRA AFFÄR FÖR KLIMATET


Miljömässiga fördelar med kommersiell återvinning av metall

Varför återvinning?

Ett brett spektrum av metaller kan återvinnas, inklusive aluminium, koppar, stål och järn. Genom att framställa produkter tillverkade av återvunnet material förbrukar vi mindre energi och vatten, minskar koldioxidutsläppen än det som krävs vid tillverkningen av jungfruliga råvaror.

Vid återvinning elimineras flera kedjor med negativa effekter i tillverkningsprocessen:

  • Byggande av gruvor
  • Mängden energi som förbrukas i gruvdrift
  • Mängden vatten och energi som förbrukas vid rengöring
  • Avfallshantering av tungmetaller som bildas under raffinering- och utvinningsprocessen vid tillverkningen av jungfuliga råvaror.
  • Livscykelanalyser som inkluderar alla utsläpp längs hela kedjan från avfall till ny produkt visar att återvinning leder till väsentligt lägre utsläpp.

Tungmetaller som bly och kvicksilver skapas vid tillverkning av metall, dessa klassificeras som miljöfarliga ämnen och är även farliga för vår hälsa. Retention och utlakning av dessa förorenande ämnen sker i deponier.

Deponierna samlar stora mängder föroreningar och miljögifter på en begränsad yta. Med tiden läcker tungmetallen ut i miljön och sprider skadliga ämnen under en mycket lång tid framöver.

Dessa skadliga effekter reduceras till ett minimum under återvinningsprocessen av metall…

Källa: Rapport framtagen på uppdrag av Återvinningsindustrierna av Jessica Henryson och Mattias Goldmann, Westander Publicitet & Påverkan

Det är idag allmänt vedertaget att förbränning av fossila bränslen och det resulterade koldioxidutsläppen har bidragit till den globala uppvärmningen och klimatkrisen.

Stål – ökad återvinning kan minska koldioxidutsläppen med 260 000 ton

Den nuvarande återvinningen av stål reducerar utsläppen av koldioxid med 2,6 miljoner ton och det borde vara möjligt att på kort sikt öka återvinningen och reducera utsläppen med ytterligare minst 260 000 ton.

Återvinning av stål medför en energibesparing på omkring 75 procent jämfört med tillverkning från jungfruligt material.

Livscykelanalyser visar att för varje ton stål som återvinns så undviks utsläpp motsvarande 1 – 1,3 ton koldioxidekvivalenter.
I Sverige återvinns varje år omkring två miljoner ton stålskrot, och klimatnyttan av denna återvinning motsvarar således minskade koldioxidutsläpp med upp till 2,6 miljoner ton.

Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan större kvalitetsförlust.

Vid omsmältningsprocessen sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm.

Varför materialåtervinning?

Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror och avfallsförbränning. För att minska världens utsläpp av växthusgaser med 80-90 procent, vilket FN:s klimatpanel IPCC har sagt är nödvändigt till 2050, så måste materialströmmarna reduceras kraftigt genom ökad återvinning och återanvändning.

Återvinning av metaller innebär mer än 90 procent lägre koldioxidutsläpp än om produktionen baseras på jungfruliga råvaror. För stål är minskningen över 75 procent. Materialåtervinning har därmed stor betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser. Att återvinning och återanvändning inte syns i den nationella utsläppsstatistiken av växthusgaser gör dessvärre att de alltför ofta glöms bort när utsläppsfrågan diskuteras.

Företag som vill vara i framkant när det gäller klimat och miljö fokuserar inte längre bara på koldioxidutsläpp och energianvändning. Företagens affärsstrategier har allt större fokus på en effektivare resursanvändning och på att basera produktionen på återvunna råvaror och komponenter. Dessa strategier ger företagen lägre kostnader, minskad energianvändning och mindre klimatpåverkan.

Fler jobb med återvinning

Resurseffektivisering ger inte bara minskad klimatpåverkan utan stärker också arbetsmarknaden. Flera nya studier, exempelvis från Mc Kinsey och från Romklubben, visar att antalet jobb skulle öka kraftigt i takt med en ökad återanvändning och återvinning. Antalet anställda i återvinningsbranschen i Sverige har ökat med 60 procent sedan år 2000 och potentialen i en cirkulär ekonomi har nyligen uppskattats till cirka 100 000 nya jobb, bara i Sverige.

ÅTERVUNNEN RÅVARA- EN BRA AFFÄR FÖR KLIMATET

EUROPEISK
CERTIFIKAT

Fabriksproduktionskontroll i enlighet med europeisk standard EN 1090-1, 2.
Vi tillämpar CE-märkning enligt vår europeiska certifiering utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

Se certifikat…

ISO 9001/
2015 QUALITY

Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet med ISO 9001/2015.

Kvaliteten övervakas av det välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

Se certifikat…

GeoSmart

Sweden

Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

© Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction