Integritetspolicy webbplats

1. Inledning

Vid besök av GeoSmart Swedens (”Vi”) webbplats kan GeoSmart Swedden (”Vi”) (”Oss”) samla in och behandla personuppgifter om dig.

GeoSmart Sweden är personuppgiftsansvarig för de behandlingarna av personuppgifter i enlighet med andra Integritetspolicy.

Med termen personuppgifter avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter GeoSmart Sweden samlar in och för vilka ändamål.

Termen behandling innefattas i denna integritetspolicy alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter, med detta menas, insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring, radering eller förstöring av information.

Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses dataskyddlagstiftning och andra regleringar som tillkommit genom implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR)

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Vi samlar in personuppgifter från dig (såsom namn och e-postadress) om du väljer att kontakta oss genom webbplatsen.

2.2 Vi samlar även in personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar aktivitet i våra sociala medier (exempelvis från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier såsom Youtube, Linkedln, Facebook och Instagram)

3. Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter

3.1 Vi besvarar dina offertförfrågningar

2.2 På vår webbplats kan du skicka en offertförfrågan avseende en viss tjänst eller arbete som GeoSmart Sweden utför. Vid en offertförfrågan kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera och besvara offertförfrågningar. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

GeoSmart Sweden
Telefon: 070-2013757
Org Nr: 969790-8029
Momsregistrering
Nr: SE969790802901
Godkänd för F-skatt

• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress
• Adress
• Telefonnummer
• Företag/organisation

Det rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår i artikel 6,1 f) GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara och hantera dina offertförfrågningar.

3.2 Marknadsföra GeoSmart Sweden i sociala medier

GeoSmart Sweden har aktiva profiler i sociala medier. På dessa plattformar kan vi publicera artiklar, bilder videos i syfte att marknadsföra oss. När något publiceras i våra kanaler på sociala medier kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, foto och video. GeoSmart Sweden kommer endast att behandla dina personuppgifter för nämnda syften som du har gett oss ditt samtycke genom artikel 6.1 a) GDPR.

3.3 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser i form av redovisning- och skattskyldigheter. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

• Förnamn
• Efternamn
• Transaktionsuppgifter
• Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den rättsliga grunden för vilken behandling av dessa personuppgifter sker framgår i artikel 6.1 c) GDPR.

4. Hur länge bevaras dina personuppgifter av oss?

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lagstiftning som GeoSmart Seden är bunden av. Följande kriterier används av oss för att fastställa bevarandeperioden:

• Så länge vi har en pågående relation med dig
• Så länge som krävs i rättsliga förpliktelser som GeoSmart är bunden av
• Så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga av preskriptionsbestämmelser i lag)

5. Utlämning och överförande av personuppgifter

GeoSmart Sweden kan lämna ut dina behandlade personuppgifter till andra företag i form av sammarpetspartners, i syfte av att upprätthålla och administrera våra tjänster och funktioner, samt fullfölja våra rättsliga förpliktelser, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. GeoSmart Sweden kan även lämna ut personuppgifter till mottagare som:

 

 

MOTTAGARE SYFTE RÄTTSLIG GRUND
Domstolar och ombud Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk Att tillgodose vårt/ditt berättigade intresse av att få tvister avgjorda av behöriga domstolar
Eventföretag För att förbereda och anordna event och konferenser För att tillgodose vårt intresse av att anordna event och konferenser

 

 

6. Hantering av säkerhet

GeoSmart Sweden
Telefon: 070-2013757
Org Nr: 969790-8029
Momsregistrering
Nr: SE969790802901
Godkänd för F-skatt

GeoSmart Sweden kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Rättigheter

7.1 Rättelse av personuppgifter

GeoSmart Sweden kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att personuppgifter som behandlas är korrekta,
fullständiga och uppdaterade. Upptäcker du att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

7.2 Tillgång

Du kan alltid begära en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte, begära tillgång till dina personuppgifter samt ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt av en kopia av de personuppgifter som behandlas.

7.3 Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, exempelvis när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7.4 Begränsning av behandling

Du kan be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, exempelvis när behandlingen är olaglig, men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

7.5 Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som det baseras på ditt samtycke.

7.6 Dataportabilitet

Du har rätt att begära en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

8. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till behörig dataskyddmyndighet om så är möjligt enligt gällande dataskyddslagstiftning.

GeoSmart Sweden
Telefon: 070-2013757
Org Nr: 969790-8029
Momsregistrering
Nr: SE969790802901
Godkänd för F-skatt

Dataskyddmyndigheten kan nås här: https://www.dataskyddinspektionen.se/

9. Tredje parts information

På vår webbplats finns det länkar till våra samarbetspartners externa webbplatser. GeoSmart Sweden är inte ansvarig för tredje parts integritetsskydd.

10. Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss här: ginahermansson@geosmart.nu

GeoSmart

Sweden

Lättregelkonstruktioner i galvaniserat, återvunnet stål för bostäder och industribyggnader, idrottsanläggningar & lösningar för idrottsgolv och konstgräsplaner som producerats med europeisk certifiering och ISO 9001 kvalitetscertifiering.

▪ INNOVATIVT ▪ HÅLLBART▪ EFFEKTIVT ▪ PRISVÄRT

© Copyright – 2019 GeoSmart Sweden Construction